Dato/Tilbud Varer

BEST FØR, MEN IKKE DÅRLIG ETTERPÅ!

 

På MatMarket.no sin kategori for Dato/Tilbud selger vi varer med begrenset holdbarhet og varer som har gått ut på dato. Til tross for dette er varene helt trygge å spise. Varene er best før, men ikke dårlig etter!

 

 

DETTE SIER MATTILSYNET:

 

Ferdigpakkede matvarer skal merkes med holdbarhetsdato. Det er to former for holdbarhetsdato: "Siste forbruksdag" og "Best før". Merking med holdbarhetsdato er av hensyn til både helse og kvalitet.

 

Holdbarhetsdatoen skal angi perioden hvor varen beholder sine spesifikke egenskaper, kvalitet og lignende ut i fra oppgitte oppbevaringsforhold i uåpnet pakning.

 

Det er produsenten som vurderer og setter holdbarhetsdato på matvaren. Produsentene kjenner til råvarene og prosessene som er brukt. Holdbarhetstiden skal settes ut fra vanlige og realistiske betingelser for transport, oppbevaring og salg. Dette er ikke til hinder for at produsentene kan ta hensyn til at det også kan være ulike ytre betingelser for matvarenes holdbarhet. I praksis setter produsentene ofte holdbarhetstiden ut fra de mest krevende, men realistiske betingelsene i løpet av året. Så lenge virksomheten har full kontroll og oversikt over betingelsene, er det ikke noe i veien for at de kan sette ulik holdbarhet gjennom året for samme produkt. Det vil si at matvarene gis en holdbarhet som er tilpasset sesong, temperatur og andre forutsetninger.

 

I matinformasjonsforskriften er bestemmelsene om holdbarhetsmerking og oppbevaring gitt  i § 1, artikkel 24 jf. vedlegg X og artikkel 25.

 

 

BEST FØR

 

De fleste matvarer skal merkes med "best før…" eller "best før utgangen av…". Datoen angir hvor lenge varen holder seg, uten å tape kvalitet eller andre spesifikke egenskaper. Hvis det er nødvendig å oppbevare matvaren på en bestemt måte, skal det i tillegg til dato også angis oppbevaringsmåte.

 

Matvarer merket "best før..." kan selges også etter datoutløp. Det er da butikken som har ansvar for at varen fremdeles har akseptabel kvalitet eller andre spesifikke egenskaper.

 

 

SISTE FORBRUKSDAG

 

Matvarer som er lett bedervelige og derfor kan bli helsefarlige, skal merkes med "siste forbruksdag…" etterfulgt av selve datoen. Slike matvarer kan ikke selges etter at datoen er gått ut. Lett bedervelige matvarer skal alltid ha opplysninger om oppbevaringsforhold. Mens kvernet kjøtt skal oppbevares ved 2 °C og fisk og sjømat så nær null grader som mulig, er det generelle utgangspunkt for kjølelagring 4 °C hvis ikke produsenten har angitt annen oppbevaringstemperatur. For mer spesifikke temperaturkrav, se forskrift 22. des. 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (anmaliehygieneforskriften), jf rådsforordning (EU) nr. 853/2004.

(Kilde/sitat Mattilsynet)

 

Les mer her:  www.mattilsynet